Home

samam

Settings

Malayalam Kannada Tamil Telugu
1 അണുവായുധം - അണ്വായുധം ma അണ്വായുധ ka അണു ആയുതം ta അണുവായുംധം - അണ്വായുധം te
2 അണുശ്ശക്തി - അണുക്കളെ പിളര്‍ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശക്തി ma അണുശക്തി - പരമാണുവന്നു ഭേദിസി വുദരിംദ ഉത്‌പന്ന വാഗുവശക്തി ka അണുശക്തി - അണുക്കളെ പിളക്കുമ്പോതോ സേര്‍ക്കുമ്പോതോ വെളിപ്പടും പെരുംശക്തി ta അണുശക്തി - അണുവുനുഛേദിംചിനംദുവല്ല പുട്ടേശക്തി te
3 അണ്ടന്‍കാക്ക- കാവതിക്കാക്ക, മലങ്കാക്ക ma മംഡകാഗെ - കാഡകാഗെ ka അണ്ടങ്കാക്കൈ ta ബൊംദകാകി - മാലകാകി te
4 അണ്ടി (2) കൊടം, വൃഷണം, പുരുഷന്റെ ശുക്ലകോശം ma തരഡു - വൃഷണ ka കൊട്ടൈ - വിരൈ ta വട്ട - വട്ടകായ, പിച്ച, വൃഷണം te
5 അണ്ടി(1) കൊരട്ട, മാങ്ങയുടെ കുരു ma ഗൊരടെ - ഓടെ, മാവുമൊദലാദ ഹണ്ണുഗളഓടെ, ബീജ ka കൊട്ടൈ - കായ്‌, പഴം മുതലിയവറ്റില്‍ ഇരുക്കുംവിതൈ ta ടെംക - മാമിഡി കായലോ ഉംഡേവിത്തു - ബീജ te
6 അണ്ടിപ്പരിപ്പ്‌ - കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്‌ ma ഗോഡംബി - ഗേരുപപ്പു ka മുന്തിരിപ്പരുപ്പു ta ജീഡിപപ്പു - മുംതമാമിഡിപപ്പു te
7 അണ്ണന്‍ - ചേട്ടന്‍, ജ്യേഷ്‌ഠന്‍ ma അണ്ണ - ഹിരിയ, സഹോദര ka അണ്ണന്‍ - തമൈയന്‍, ഉടന്‍പിറന്തവര്‍കളില്‍ തനക്കു മൂത്തവന്‍ ta അന്ന - ജ്യേഷ്‌ഠസോദരഡു te
8 അണ്ണാക്കൊട്ടന്‍ - അണ്ണാന്‍ ma ഇണചി - അളിലു, അണിലു ka അണില്‍- ഇലുതൈ ta ഉഡത - ഉഡുത, ഉരുത, ചെട്‌ല മീദനിവസിംചേ ചിന്നജംതുവു te
9 അണ്ണാക്ക്‌ - തൊണ്ട, നാക്ക്‌, ഉത്‌ഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനം ma അംഗുള - അംഗുളു, കിരുനാലഗെയപ്രദേശ ka അണ്ണം - ഉള്‍വായില്‍ കുഴിന്തമേര്‍പ്പുറം ta അംഗിലി - ലോകുത്തുക, കാകുദം te
10 അണ്‌ഡം (1) മുട്ട ma അംഡ - മൊട്ടെ ka അണ്ടം - മുട്ടൈ ta അംഡം - ഗുഡ്ഡു te
11 അണ്‌ഡം (2) വൃഷണം ma അംഡ - വൃഷണ ka അണ്ടം - വിതൈ, വിരൈ ta അംഡം - വൃഷണകോശം te
12 അണ്‌ഡം (3) സ്‌ത്രീബീജം ma അംഡ - ബീജ ka അണ്ടം - പിചം, കരുമുട്ടൈ ta അംഡം - വീര്യം te
13 അണ്‌ഡം (4) ഭൂഗോളം, പ്രപഞ്ചം ma അംഡ - പ്രപംച ka അണ്ടം - പിരപഞ്ചം ta അംഡം - ഭൂഗോളം te
14 അണ്‌ഡവായു - അണ്ടവാതം, ആന്ത്രവായു, മണിവീക്കം, വൃഷണത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീര്‍കെട്ട്‌ ma അംഡവാത - അംഡവായു, ചേരു, വൃഷണവു ബാതുകൊള്ളുവ ഒംദുബഗെയരോഗ ka ഓതം - അണ്ടവാതനോയ്‌ വിരൈവീക്കം ta ബുഡ്ഡ - അംഡവൃദ്ധി te
15 അണ്‌ഡാശയം - അണ്‌ഡകോശം, സ്‌ത്രീ യുടെ ബീജകോശം ma അണ്‌ഡാശയ - ബീജകോശ ka അണ്ടകോശം ta അംഡാശയം - സ്‌ത്രീബീജകോശം te
16 അതലം - ഭൂമിക്ക്‌ കീഴെയുള്ള ഏഴുലോകങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത്‌ ma അതല(ള) - ഏളു, അധോലോകഗളല്ലി ഒംദു ka അതലം - കീഴേഴ്‌ ഉലകത്തൊന്‍റു ta അതലം - സപ്‌തംപാതാളാലലോമൊദടി te
17 അതാ - (അത്‌ - ആ) ദൂരത്തുള്ള വസ്‌തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പറയുന്ന വാക്ക്‌ ma അദോ - അദോഅല്ലി ka അതോ - സറ്റുത്തൊലൈവില്‍ ഇരുക്കും ഒന്‍ റൈ അല്ലതു ഒരുവരൈച്ചൂട്ടിക്കാട്ടുവതര്‍കാനസൊല്‍ ta അദുഗോ - അദിഗോ, അതിദൂരംഗാ ഉന്നവസ്‌തുവുലന്നൂ ലേദാവ്യക്ത്യുലന്നൂ സൂചിംചേ മാട te
18 അതി - അധികം, അധികമായ ma അതി - ഹെച്ചു, ഹെച്ചാദ, അധി ka അതി - മികുതി ta അതി - എക്കുവയിന, അധികമൈന, അധികംഗാ, എക്കുവഗാ te
19 അതിക്രമം - ലംഘനം, ക്രമംവിട്ട പ്രവൃ ത്തി ma അതിക്രമ - ഉല്ലംഘനെ, ക്രമവന്നുമീരുവുദു ka അതിക്കിരമം - മീറുകൈ ta അതിക്രമം - ഉല്ലംഘനം, മീരഡം te
20 അതിക്രമിക്കുക - ലംഘിക്കുക, അപ്പുറം കടക്കുക ma അതിക്രമിസു - മീരു, കഡെഗണിസു, ദാടു ka അതിക്കിരമിക്ക - മീറു, മീറിനടക്ക ta അതിക്രമിംചു - മീരു, ഉല്ലംഘിംചു te
21 അതിഥി - വിരുന്നുകാരന്‍ ma അതിഥി - ആമംത്രണവന്നുപഡെദു അ ഥവാ പഡെയദെയെ മനഗെബംദ വ്യക്തി ka വിരുന്താളി - വിരുന്തിനര്‍, അതിതി ta അതിഥി - ആഗംതുഡു, അനുകോകുംഡാവച്ചിനവ്യക്തി, ഇംടികിവച്ചിആതിഥ്യാന്നി സ്വീകരിംചേ വ്യക്തി te
22 അതിഥിമന്ദിരം - വിരുന്നുകാര്‍ക്ക്‌ താത്‌ ക്കാ ലികമായി താമസിക്കാനുള്ള വീട്‌ ma ബിഡദി - ബിഡാര, അതിഥഗള ബിഡാരക്കെംദു തെരവുമാഡിദമനെ ka വിടുതി - പയണികള്‍ തര്‍കാലികമാകത്തങ്കും ഇടം ta വിഡിദി - താത്‌കാലികംഗാ ഏര്‍പരിചിന നിവാസസ്ഥാനം, അതിഥിഗൃഹം te
23 അതിദേവന്‍ - ദേവന്മാരുടെ ദേവന്‍, ദേവന്മാരില്‍ മുഖ്യന്‍ ma അധിദേവതെ - എല്ലാ ദേവതെഗളിഗു മുഖ്യവാദ ദേവതെ ka അതിതേവതൈ - ഉരിയം തെയ്‌വം ta അധിദേവത - ദേവതലകുദേവത, അധിഷ്‌ഠാന ദേവത te
24 അതിനാല്‍ - അതുകാരണം ma അദരിംദ - ആദകാരണ ka ആതലാല്‍ - ആകൈയാല്‍, അതനാല്‍, അതുകാരണമാക ta അംദുവല്ല - അംദുചേത, ദാനിവലന te
25 അതിനുമുമ്പ്‌ - ആ കാര്യത്തിന്‌ മുമ്പ്‌ ma അദരമൊദലു - അദുകുമുംദു ka അതുകുമുമ്പു - അതര്‍കുമുമ്പു ta അംതകുമുംദു - ദാനികിമുംദു te
26 അതിനുവേണ്ടി - ആ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ma അദഗോസ്‌കര - അദക്കെബേകാഗി, അദക്കാഗി ka അതുകുവേണ്ടി - അതര്‍കുവേണ്ടി, അതര്‍ കാക ta ദാനികോസം - അംദുകോസം te
27 അതിനുശേഷം - ആ കാര്യത്തിനുശേഷം ma അദരതരവായ - അദരനംതര, ആബളിക, അദരബളിക ka അതര്‍കുപിറകു - അതുകുപിന്നാടി, അത ര്‍കുപ്പിന്‍, അതന്‍പിറകു ta ദാനിതരവാത - ആതരവാത te
28 അതിനെ ma അദന്നു - അദന്നുനോഡി - അതിനെ നോ ക്കി ka അതൈ - അതിനൈ, അതനൈ ta ദാനിനി - ദാന്നി te
29 അതിനെക്കാള്‍ ma അദക്കിംദ ka അതൈവിട - അതൈകാട്ടിലും ta ദാനികംടെ - അംതകംടെ te
30 അതിനെക്കുറിച്ച്‌ - അതിനെപ്പറ്റി, ma അദരകുരിതു - ആബഗ്ഗെ ka അതെക്കുറിത്തു - അതൈപ്പറ്റി ta ദാനിഗുരിംചി - ദാനിനി ഗുരിംചു te