Home

samam

Settings

Malayalam Kannada Tamil Telugu
1 അത്യാവശ്യം - അതി ആവശ്യം ma അത്യാവശ്യ - അത്യഗത്യ ka അത്തിയവശിയം ta അത്യവസരം - അത്യാവശ്യം te
2 അത്യാവശ്യമായ - ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ പറ്റാത്ത ma അത്യഗത്യവാദ ka അത്തിയാവശിയമാന ta അത്യവസരമൈന te
3 അത്യാവശ്യവസ്‌തു - ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ പറ്റാത്ത വസ്‌തു ma അത്യാവശ്യ വസ്‌തു ka അത്തിയാവശിയപ്പൊരുള്‍ ta അവസരവസ്‌തു te
4 അത്യാശ - കൊതി, കവിഞ്ഞ ആശ ma അത്യാസെ - മിതിമീരിദആസെ, ഹംബല, തവക ka പെരാശൈ - മിക്കവിരുപ്പം, അളവുകടന്ത ആശൈ ta അത്യാശ - പേരാശ, മിതിമീരിന ആശ te
5 അത്യാസന്നനില - മരണത്തോടു വളരെ അടുത്ത നില, ഗുരുതരമായ നില ma ചിംതാജനകസ്ഥിതി ka കുറ്റുയിരാന നിലൈ - ഉയിര്‍പോകിറ നിലൈ ta ആംദോളനകരം - പ്രാണാപായസ്ഥിതിലോ ഉംഡടം te
6 അത്ര - ആ അളവിലുള്ള ma അഷ്‌ടു - ആ അളതെ, ആ പ്രമാണ ka അത്തനൈ - അവ്വളവു അന്ത അളവു ta അംത - ആകൊലദി, ആപരിമാണം te
7 അത്‌ - ആ വസ്‌തു, ആ കാര്യം ma അദു - ദൂരദവസ്‌തു ka അതു - തുരത്തില്‍ ഇരുക്കും ഒന്‍ റൈ ച്ചുട്ടുംപെയര്‍ ta അദി te
8 അഥവാ - അല്ലെങ്കില്‍ അല്ലാത്തപക്ഷം ma അഥവാ - അല്ലദെ, ഇല്ലദെ ka അതവാ - അല്ലതു അല്ലാമല്‍ ta അഥവാ - ലേദാ, ലേകപോതേ te
9 അദൃശ്യം - കാണാന്‍പാടില്ലാത്തത്‌ ma അദൃശ്യ - നോഡലാഗദ, കാണലാരദ ka അതിരുശിയം - കാണക്കൂടാതതു ta അദൃശ്യം - ചൂഡശക്യംഗാനി, ചൂഡദഗനി te
10 അദൃഷ്‌ടം - കര്‍മഫലം, ഭാഗ്യം, യോഗം ma അദൃഷ്‌ടവംത - ഭാഗ്യവംത ka അതിര്‍ഷ്‌ടശാലി ta ഭാഗ്യവംതുഡു te
11 അദൃഷ്‌ടം - കാണാന്‍ കഴിയാത്തത്‌ ma അദൃഷ്‌ട - കര്‍മഫല, ഭാഗ്യവിശേഷ ka അതിര്‍ഷ്‌ടം - വായ്‌പ്പാനനന്‍മൈ, യോഗം ta അദൃഷ്‌ടം - ഭാഗ്യം, മംചികലവഡം, സുഖദു:ഖഹേതു വൈനധര്‍മാധര്‍മഫലം te
12 അദൃഷ്‌ടശാലി - ഭാഗ്യശാലി ma ആത - ആ മനുഷ്യ ka അന്തമനിതന്‍ ta ആയന - പ്രഥമപുരുഷ, ഏകവചന ഗൗരവ വാചകം te
13 അദൈ്വതം - ബ്രഹ്മവും പ്രപഞ്ചവും ആത്മാവും ഈശ്വരനും രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്‌ എന്ന്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തത്വം ma അധമ - കീളു, കീളാദദു ka അതമം - കീഴാനതു ta അധമം - തക്കുവൈന, നീചമൈന te
14 അദ്ദേഹം - ആ മനുഷ്യന്‍ ma അദൈ്വത - ബ്രഹ്മമത്തു പ്രപംച എരഡൂ ബേരെബേരെയല്ല ഒംദേ എംദു പ്രതിപാദിസുവ തത്വ ka അത്തുവൈതം - ആന്‍മാവും ഇറൈവ നും ഇരണ്ടല്ല ഒന്‍റേ എനക്കൂറും കൊള്‍ കൈ ta അദൈ്വതം - ജീവേശ്വരുല എകത്വാന്നി ബോധിംചേമതം te
15 അദ്‌ഭുതം - ആശ്ചര്യം, വിസ്‌മയം ma അദ്‌ഭുത - വിചിത്ര, ആശ്ചര്യ, വിസ്‌മയ, പവാഡ ka അര്‍പുതം - അതിശയം, വിയപ്പു ta അദ്‌ഭുതം - വിംത, ആശ്ചര്യം te
16 അദ്‌ഭുതപ്പെടുക - ആശ്ചര്യപ്പെടുക, വിസ്‌മയിക്കുക ma ബെരഗു - ആശ്ചര്യപഡു, വിസ്‌മയഹൊംദു ka ആച്ചരിയപ്പടു - വിയക്ക ta അബ്ബുരപഡു - ആശ്ചര്യപഡു te
17 അദ്‌ഭുതപ്പെടുത്തുക - വിസ്‌മയിപ്പിക്കുക ma വിസ്‌മയഗൊളിസു ka വിയക്കവൈക്ക ta വിസ്‌മയപരുചു te
18 അധമം - കീഴ്‌ത്തരം, ഏറ്റവും താണ ma അധമ - നീച, കീളാദവനു ka നീചന്‍ - ഇഴിന്തവന്‍ ta അധമുഡു - നീചുഡു, തക്കുവവാഡു te
19 അധമത്വബോധം - അപകര്‍ഷബോധം, താന്‍ വളരെ താണവനാണെന്നബോധം ma അധമര്‍ണ - സാലഗാര, സാലവന്നുതെഗെദുകോംഡവനു ka കടന്‍കാരന്‍ - കടന്‍പട്ടവന്‍ ta അധമര്‍ണുഡു - അധമര്‍ണികുഡു, അപ്പുതീസുകൊന്നവാഡു te
20 അധമന്‍ - നീചന്‍, ഹീനന്‍ ma കീളരിമെ - താനുകീളെംബഭാവനെ ka താഴ്‌വുണര്‍ച്ചി - താഴ്‌വുമനപ്പാന്‍മൈ ta തക്കുവതനം - തേലികഭാവം te
21 അധമര്‍ണന്‍ - കടക്കാരന്‍, കടംവാങ്ങിയവന്‍ ma അധര - തുടി, കെളതുടി ka അതരം - ഉതടു, കീഴ്‌ ഉതടു ta അധരം - പെദുവി, മോവി, കിംദിപെദവി te
22 അധരം - ചിറി, ചുണ്ട്‌, കീഴ്‌ച്ചുണ്ട്‌ ma അധിക - ബഹള, ഹെച്ചു ka അതികം - കൂടുതല്‍ മികുതി, ഏരാളം ta അധികം - അദനപു, എക്കുവ te
23 അധികം - കൂടുതല്‍, വളരെ ma ഗരിഷ്‌ട - പരമാവധിയ ka അതികപട്‌ചം - മികഉയര്‍ന്ത അളവു ta ഗരിഷ്‌ട - സാധ്യമൈനംത എക്കുവ te
24 അധികപക്ഷം - ആവുന്നത്ര, പരമാവധി ma തലൈഹരടെ - അധികപ്രസംഗിതന, മിതിമീരിദ മാതു അവിനയമാതു ka അതികപ്പിരസങ്കം - മരിയാതൈയിന്‍റി അളവു മീറിപേശുതന്‍ ta അധികപ്രസംഗം - മിതിമീറി മാട്‌ലാഡടം, അസംദര്‍ഭംഗാമാട്‌ലാഡടം te
25 അധികപ്രസംഗം - മര്യാദയില്ലാത്ത സംസാരം, അനാവശ്യ സംസാരം ma അധികപ്രസംഗി - വിനയതിളിയദെ മാതനാഡുവവനു ka അതികപ്പിരസങ്കി ta അധികപ്രസംഗി - പൊലുനോരു, അധികപ്രസംഗം ചേസേവാഡു te
26 അധികപ്രസംഗി - മര്യദയില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവന്‍, അനാവശ്യം പറയുന്നവന്‍ ma അധികവാഗു - ഹെച്ചാഗു ka അതികമാകു - അതികരിക്ക, അതികപ്പടു ta അധികമവു te
27 അധികമാക്കുക - കൂടുതലാക്കുക ma അധികപഡിസു - ഹെച്ചുമാഡു, അധികഗൊളിസു ka അതികമാക്ക - അതികപ്പടുത്തു ta അധികംചേയു - ഹെച്ചിംചു te
28 അധികാരം (1) ആധിപത്യം, ഭരണം ma അധികാര - ആഡളിത, ആള്‍വികെ ka അതികാരം - ആട്‌ചി ta അധികാരം - പാലന te
29 അധികാരം (2) ഉദ്യോഗം, പദവി, സ്ഥാനം ma അധികാര - ഹുദ്ദെ, പദവി ka പതവി ta പദവി - ഉന്നതസ്ഥാനം te
30 അധികാരം (3) കടമ, അര്‍ഹത ma അധികാര - സ്വാമ്യ, ഹക്കു ka അതികാരം - ഉരിമൈ ta ഹക്കു te