Home

samam

Settings

Malayalam Kannada Tamil Telugu
1 അകലുക - ദൂരെയാകുക, വേര്‍പെടുക, വിട്ടൊഴിയുക ma അഗലു - ദൂരവാഗു, ബേരെയാഗു, ബിട്ടുഹോഗു ka അകല്‍ - പിരിന്തുപോ, വിലകു ta എഡബായു - എഡമഗു, ദൂരമവു, വേരവു te
2 അകല്‍ച്ച - വിയോഗം, വേര്‍പാട്‌ ma അഗലികെ - വിയോഗ, ബിട്ടുഹോഗുവികെ ka അകല്‍തല്‍ - അകലല്‍, അകല്‍കൈ, അകല്‍വു ta എഡബാടു - വിയോഗം, വിഡിപോവഡം te
3 അകിട്‌ - മൃഗങ്ങളുടെ മുലത്തടം ma കെച്ചല(ലു) - ഹസു, എമ്മെമോദലാദ പ്രാണി ഗള മൊലെയ മേല്‍ഭാഗ ka മടി - പശുവിന്‍പാല്‍സുരപ്പി, കാമ്പു ta പൊദുഗു - ആവുലുമൊദലയിനവാടകി പാലൂഡേചോടു, ഊധം te
4 അകില്‍ - ഒരു മരം ma അഗരു - ഒംദുബഗെയസുഗംധമര ka അകില്‍ - ഒരുവകൈമരം ta അഗരു, അഗലു - അ സശിറ ീള ംെലലേരെലിലേറ ംീീറ te
5 അക്ക - ചേച്ചി, ജ്യേഷ്‌ഠത്തി ma അക്ക - ഹിരിയ സഹോദരി ka അക്കാ - അക്കാള്‍, ഉടന്‍പിറന്തവള്‍, തന്നൈവിട മൂത്തവള്‍ ta അക്ക - ജ്യേഷ്‌ഠസോദരി te
6 അക്കം - എണ്ണം, സംഖ്യ ma അംകെ - എണികെ, ലെക്ക, സംഖ്യ ka എണ്ണിക്കൈ- എണ്‍, ഇലക്കം (അക്കം, - കണ്‍) ta അംകെ - ലെക്ക, സംഖ്യ te
7 അക്കര (1) പ്രീതി. പ്രേമം, ആഗ്രഹം ma അക്കരെ - പ്രീതി, ഒലവു ka അക്കറൈ - നാട്ടം, വിരുപ്പം ta അക്കര - പ്രേമ, ചെലിമി te
8 അക്കര (2) അങ്ങേക്കര, മറുകര ma ആചെദഡ - ഇദിരുദഡ, ആചെയദഡെ, ആചെയദംഡെ ka അക്കരൈ - എതിര്‍ക്കരൈ, മറുകരൈ ta അവതല - ആവലി, ആവലിപക്ക, ആവലിഒഡ്ഡു te
9 അക്രമം (1) ക്രമമില്ലായ്‌മ ma അക്രമ - ക്രമവില്ലദ, നിയമക്കെവിരോധവാദ ka അക്കിരമം - ഒഴുങ്കിന്‍മൈ ta അക്രമം - ക്രമംതപ്പഡം te
10 അക്രമം (2) അന്യായം ma അക്രമണ - അന്യായ ka അക്കിരമം - അനിയായം ta അക്രമം - ന്യായവിരുദ്ധം, ദാഡി te
11 അക്രമം (3) എതിര്‍ക്കല്‍, ബലപ്രയോഗം ma ദാളി - മുത്തിഗെ, ആക്രമണ ka താക്കുതല്‍ ta ദാഡി, te
12 അക്രമിക്കുക - ബലം പ്രയോഗിക്കുക, അന്യായം ചെയ്യുക ma ആക്രമണമാഡു - ഹല്ലെമാഡു, ദാളിയിഡു, ദാളിമാഡു ka അക്കിരമംസെയ്‌ - താക്കു ta ദാഡിചേയു te
13 അക്ഷം (1) അച്ചുതണ്ട്‌, അക്ഷരേഖ ma അക്ഷ - ഭൂമിയഅച്ചു ka അട്‌ചം - അട്‌ചരേകൈ ta അക്ഷം - പരിഭ്രമണ രേഖ te
14 അക്ഷം (2) കണ്ണ്‌ ma അക്ഷ - കണ്ണു ka അട്‌ചം - കണ്‍ ta അക്ഷി - കന്നു te
15 അക്ഷതം - അരി- പൂജ, വിവാഹം എന്നീ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നുരിക്കാനുള്ള അരി ma അക്ഷത - അക്കി, ശുഭകാര്യഗളല്ലി ഉപ യോഗിസുവ കുംകുമ ബെരസിദ അക്കി,കാളു ka അട്‌ചതൈ - മഞ്ചള്‍കലന്തമങ്കലഅരിശി ta അക്ഷതലു - അക്ഷിംതലു te
16 അക്ഷയപാത്രം - പാണ്‌ഡവന്മാരുടെ വനവാസകാലത്ത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ സൂര്യന്‍ സമ്മാനിച്ച പാത്രം. അതിലുള്ള ഭക്ഷണം എത്രയെടുത്താലും കുറയുമായിരുന്നില്ലത്രെ. ma അക്ഷയപാത്രെ - ഒളഗിന ആഹാര പദാ ര്‍ഥഗളു എംദൂ മുഗിദു കഡിമെയാഗദ പാത്രെ ka അട്‌ചയപ്പാത്തിരം - എടുക്ക എടുക്ക ഉണ വു കുറൈയാതു ഇരുപ്പതാകക്കൂറപ്പടും പാത്തിരം ta അക്ഷയപാത്രം - എംതതീസിനാ തരഗനിദി, തരുഗുലേനിദി te
17 അക്ഷരം - അകരാദിവര്‍ണങ്ങളിലോരോന്ന്‌, എഴുത്ത്‌, ലിപി ma അക്ഷര - അക്കര, ബരഹ, അകാരമൊദലാദ വര്‍ണ ka അകരം - അക്കരം അട്‌ചരം, എഴുത്തു ta അക്കരം - അക്ഷരം, വ്രായി, അകരാദിവര്‍ണം te
18 അക്ഷരമാല - അക്ഷരക്രമം, വര്‍ണമാല ma അക്ഷരമാലെ - വര്‍ണമാലെ ka അകരവരിസൈ - എഴുത്തുക്കള്‍ ta അക്ഷരമാല - വര്‍ണമാല te
19 അക്ഷാംശം - ഭൂമധ്യരേഖയില്‍നിന്ന്‌ ഉത്തര-ദക്ഷിണ ധ്രുവം വരെയുള്ള ദൂരം ഭാഗിച്ചതില്‍ ഒരംശം ma അക്ഷാംശ - ഭൂമധ്യരേഖയിംദ ഉത്തര അഥവാ ദക്ഷിണ അംതര ka അട്‌ചാംശം - അട്‌ചരേകൈ, അളവു ta അക്ഷാംശം - ഭൂമധ്യരേഖനുംചി കൊലിചിന ദൂരം te
20 അക്ഷാംശരേഖ - ഭൂമധ്യരേഖയില്‍ന്നു ധ്രുവങ്ങളിലേക്കുള്ള സങ്കല്‌പ രേഖ ma അക്ഷാംശരേഖ - ഭൂപടദല്ലിസമഭാജുക വൃത്തക്കെ സമാനാം തരവാഗി എളെദിരുവരേഖെ ka അട്‌ചരേകൈ - പൂമിയെച്ചുറ്റി കിഴക്കിലിരുന്തു മേര്‍കില്‍ സെല്‍വതാക അമൈന്തുക്കൊണ്ട കോടു, അട്‌ചക്കോടു ta അക്ഷാംശരേഖ - ഭൂമധ്യരേഖനുംചിധ്രുവാല വരകു അഡ്ഡംഗാഗീസിന ഊഹാരേഖ te
21 അഖണ്‌ഡം - ഖണ്‌ഡിക്കപ്പെടാത്ത ma അഖംഡ - ഇഡിയാദ, കത്തരിസിഹോ ഗദ ka അകണ്ടം - കണ്ടിക്കപ്പടാതതു, വിശാലമാന ta അഖംഡം - ഖംഡമുകാനിദി, സമസ്‌ത te
22 അഖിലം - സമസ്‌തം, സര്‍വം ma അഖില - എല്ല, സര്‍വ ka അകിലം - എല്ലാം, അനൈത്തു ta അഖിലം - സമസ്‌തം te
23 അഗദം (1) മരുന്ന്‌, ഔഷധം ma അഗദ - ഔഷധ ka അകതം - മരുന്തു ta അഗദം - മംദു te
24 അഗദം (2) രോഗമില്ലായ്‌മ, ആരോഗ്യം ma അഗദ - രോഗവില്ലദ ka അകതം - സുകം ta അഗദം - ആരോഗ്യം te
25 അഗമം (1) മല, പര്‍വതം ma അഗമ - പര്‍വത ka അകമം - മലൈ ta അഗമം - കൊംഡ te
26 അഗമം (2) മരം, വൃക്ഷം ma അംഗമ - മര ka അകമം - മരം ta അഗമം - ചെട്ടു te
27 അഗമ്യം (1) അടുക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത, പ്രവേശിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത ma അഗമ്യ - തലുപലാഗദ, ഹോഗി സേരലാഗദ ka അകമ്മിയം - അണുകക്കൂടാതതു ta അഗമ്യം - ചൊരരാനി, പോദഗനി te
28 അഗമ്യം (2) അറിയാന്‍ പാടില്ലാത്തത്‌, അറിയാത്തത്‌ ma അഗമ്യ - തിളിയദ, ബുദ്ധിഗെ എടുകദ ka അകമ്മിയം - അണുകക്കൂടാതതു ta അഗമ്യം - തെലിയരാനി te
29 അഗാധ - ആഴമുള്ള ma അഗാധ - ആളവാദ ka ആഴമാന ta അഗാധ - ലോത്തൈന te
30 അഗാധം - ആഴം, ആഴമുള്ള കുഴി ma അഗാധ - ഗുളി, ഗുംഡി ka അകാതം - ആഴം ta ആഗാധം - ലോത്തൈനബിലം te