Home

samam

Settings

Malayalam Kannada Tamil Telugu
1 അങ്ങാടി - കട, തെരുവ്‌ ma അംഗഡി - പദാര്‍ഥഗളന്നു മാരുവസ്ഥള ka അങ്കാടി - കടൈവീതി ta അംഗഡി -ദൂകാണം, വസ്‌തുവുലമ്മേചോടു - ബജാരു te
2 അങ്ങാടിച്ചരക്ക്‌ - അങ്ങാടിസാമാനം ma അംഗഡിസാമാനു ka കടൈച്ചാമാനം ta ആഡ - ആപ്രദേശംലോ te
3 അങ്ങുമിങ്ങും - അവിടെയും ഇവിടെയും ma അല്ലില്ലി - അത്തിത്ത, അത്തകഡെ, ഇത്തകഡെ, ആചെഈചെ ka അങ്കുമിങ്കും ta ആയന - ആതഡു, അതഡു te
4 അങ്ങേര്‌ - അദ്ദേഹം, ആ മനുഷ്യന്‍ ma ആത - ആമനഷ്യ ka അവര്‍ ta അക്കഡകി te
5 അങ്ങോട്ട്‌ - അവിടേയ്‌ക്ക്‌ ma അല്ലിഗെ ka അങ്കേ - അന്തഇടത്തുക്കു ta അചലം - കദലനി, ചലിംചനി te
6 അങ്ങ്‌ - അവിടെ, ആസ്ഥലത്ത്‌ ma അത്ത - ആകഡെ, ആപക്ക, ആസ്ഥളദല്ലി ka അങ്കേ - ആ ഇടത്തില്‍ ta അടുഇടു te
7 അചലം - ഇളക്കമില്ലാത്തത്‌ ma അചല - ചലിസദ, ചലിസദിരുവ ka അചലം - അസൈയാതതു ta അചേതനം - ജീവംലേനി, കദലി കലേനി te
8 അച്ചം - പേടി, ഭയം ma അംജികെ - ഹെദരികെ, ഭയ ka അച്ചം - പയം ta ജംകു - ഭയം te
9 അച്ചടക്കം - ഒതുക്കം, വിനയം, നിയന്ത്രണം ma ശിസ്‌തു - കട്ടുപാഡു, കടുനിട്ടാദനഡതെ, ക്രമശിക്ഷണ ka കട്ടുപ്പാടു - വരമ്പെമീറാതഒഴുങ്കു ta ക്രമശിക്ഷണ - വിനയവിധേയതലു ഉംഡടം, നിയമാലനുപാടിസ്‌തു പ്രവര്‍തിംചഡം te
10 അച്ചടി - മുദ്രണം ma മുദ്രണ - അച്ചു, അക്ഷരഗളമൊളെഗളന്നു, ജോഡിസി മുദ്രണ മാഡുവുദു ka അച്ചടി - മുത്തിരണൈ ta മുദ്രണം - അച്ചുപനി, മുദ്രിംചഡം te
11 അച്ചടിക്കുക - മുദ്രണം ചെയ്യുക ma മുദ്രിസു - അച്ചൊത്തു ka അച്ചിടു - അച്ചടിക്ക ta അച്ചൊത്തു - മുദ്രിംചു, അച്ചുകൊട്ടു te
12 അച്ചാണി - ചീപ്പാണി, ചക്രം, ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍ ഇടുന്ന ആണി ma കഡാണി - ഗാഡിയ ചക്രഗളു ബീളദംതെ അച്ചിന കൊനഗെ സേരിസുവ കബ്ബിണദആണി ka അച്ചാണി - കടൈയാണി, സക്കരം കഴലാമല്‍ ഇരുക്ക വണ്ടി ഇരുസില്‍ സെരുകപ്പടും മുളൈ ta കഡചീല - ബംഡി ഇരുസു ചിവര വേസി ന ചീല te
13 അച്ചാരം - മുന്‍ പണം, മുന്‍കൂര്‍പണം ma മുംഗഡ - മുംഗഡഹണ, മുംദാഗികൊഡുവഹണ ka അച്ചാരം - മുന്‍ പണം, മുന്‍കൂട്ടിയേതരപ്പടുവതു ta ബയാന - മുംദുഗാ ഇംച്ചേ. ഡബ്ബു, സംചകരം, സംചകരുവു, ബേരം ഗട്ടിചേസുകോഡാനികി, മുദിംച്ചേഡബ്ബു te
14 അച്ചാര്‍ - ഉപ്പിലിട്ട തൊടുകറി ma ഉപ്പിനകായ്‌ ka ഊറുകായ്‌ ta ഊരഗായ te
15 അച്ചി - അമ്മ ma തായി - അമ്മ, ഹെത്തവളു ka തായ്‌ - അന്നൈ, അമ്മ ta തല്ലി - തായി, അമ്മ te
16 അച്ചില്‍ - ഒച്ച്‌, പതുക്കെ ഇഴയുന്ന ഒരു ചെറുജീവി ma ബസവനഹുളു (ടിമശഹ) ka നത്തൈ (ടിമശഹ) ta നത്ത - (ടിമശഹ) te
17 അച്ചുക്കൂടം - മുദ്രാലയം, അച്ചടിശാല ma അച്ചുകൂട - മുദ്രണാലയ, അച്ചിനമനെ ka അച്ചുക്കൂടം - അച്ചകം, അച്ചുത്തൊഴില്‍ നടൈപെറും ഇടം ta അച്ചുകൂടം - മുദ്രാക്ഷരശാല te
18 അച്ച്‌ (1) വാഹനങ്ങളുടെ അച്ചുതണ്ട്‌. അച്ചുവടി ma അച്ചു - ഇരസു, ബംഡിയഅച്ചുമര ka അച്ചു - ഇരുസു, വാകനങ്കളിന്‍ അച്ചു ta അച്ചു - ഇരുസു, ചക്രം തിരിഗ ഡാനികി ആധാരംഗാ ഉംഡേദി te
19 അച്ച്‌ (2) മുദ്രണം ചെയ്യാന്‍ അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ആണി ma അച്ചു - പഡിയച്ചു, മുദ്രണമാഡുവുദു ka അച്ചു - ഉലോകത്തില്‍ സെയ്‌ത എഴുത്തു എണ്‍മുതലിയന ta അച്ചു - കാഗിതാലു മൊദലൈനവാടി മീദ അക്ഷരാലു മുദ്രിംചേ സാധനം te
20 അച്ഛച്ഛന്‍ - അച്ഛാച്ഛന്‍, അച്ഛന്റെ അച്ഛന്‍ ma അജ്‌ജ - തംദെയ അഥവാ തായിയ തംദെ താത ka താത്ത - തന്തൈയിന്‍ തന്തൈ, പാട്ടന്‍ ta താത - തംഡ്രികിതംഡ്രി te
21 അച്ഛനമ്മമാര്‍ - അച്ഛനും അമ്മയും ma ഹെത്തവരു - തംദെതായിയരു, തംദെതായിംദരു ka തന്തൈത്തകപ്പന്‍ - പെറ്റോര്‍ ta തല്ലിദംഡ്രുലു - തല്ലിതംഡ്രുലു te
22 അച്ഛന്‍ - തന്ത, പിതാവ്‌ ma തംദെ - അപ്പ ka തന്തൈ - അപ്പന്‍, തകപ്പന്‍ ta തംഡ്രി - അബ്ബ, നാന്ന te
23 അച്ഛമ്മ - അച്ഛന്റെ അമ്മ ma അജജി- തംദെതായി ka പാട്ടി ta നാനമ്മ - നായനമ്മ, തംഡ്രിതല്ലി, ബാമ്മ te
24 അജം - ആട്‌, ആണാട്‌ ma അജ - ആഡു, ഗംഡാഡു ka അചം - ആടു ta അജം - മേകപോതു te
25 അജീര്‍ണം - ദഹനക്കേട്‌, തിന്നഭക്ഷണം ദഹിക്കായ്‌മ ma അജീര്‍ണ - അരഗദ, തിംദ ആഹാര അരഗദിരുവുദു ka അചീ(ജി)രണം - മപ്പു, ഉണവുസെരിക്കാമൈ ta അജീര്‍ണം - അജീര്‍തി, അരഗകപോവഡം te
26 അഞ്ചല്‍ - തപ്പാല്‍ ma അംചെ - ടപാലു ka അഞ്ചല്‍ - തപാല്‍ ta അംചെ - തപാല്‍ te
27 അഞ്ചല്‍ക്കച്ചേരി - തപ്പാലാപ്പീസ്‌ ma അംചെകചേരി - ടപാലുകചേരി ka അഞ്ചല്‍ അലുവലകം - അഞ്ചല്‍ നിലയം ta തപാലുകചേരി te
28 അഞ്ചല്‍ക്കാരന്‍ - തപ്പാല്‍ശിപായി ma അംചെയാളു - ഓലെകാര ka തപാല്‍കാരന്‍ ta തപാലവാഡു te
29 അഞ്ചാംപനി - കരിയാന്‍, പൊങ്ങന്‍പനി, ഒരുതരം പകര്‍ച്ചവ്യാധി ma ഡോര - ഗോണിതട്ടു, മൈമേലെ ഗുള്ളെഗളു ഏളുവഅംടുരോഗ ka തട്ടമ്മൈ - മണല്‍വാരി, ഉടല്‍ മുഴുവതും വേര്‍ക്കുരു പോന്‍റു സിവന്ത സിറു പുള്ളികളും കായ്‌ച്ചലും ഏര്‍പടും ഒരുനോയ്‌ ta ആടലമ്മ - തഡപര, ചിന്നമ്മവാരു te
30 അഞ്ചുക (1) പേടിക്കുക, ഭയപ്പെടുക ma അംജു - ഹെദരു, ഭയപഡു ka അഞ്ചു - പയപ്പടു ta അംജു - ബെദരു, ഭയപഡു te