Home

samam

Settings

Malayalam Kannada Tamil Telugu
1 അംഗം (1) - ഉടല്‍, ശരീരം ma അംഗ - ദേഹ ka അങ്കം - ഉടല്‍ ta അംഗം - ശരീരം te
2 അംഗം (2) - അവയവം, കൈ-കാലുകള്‍ മുതലായവ ma അംഗ - അവയവ, ദേഹദഭാഗ ka അങ്കം - ഉടലുറുപ്പു, ഉടലിന്‍ ഒരു പാകം ta അംഗം - അവയവം, കാലു-ചെയ്യിവംടി ശരീരഭാഗം te
3 അംഗം (3) സാമാജികന്‍, സഭയിലെ ഒരാള്‍ ma സദസ്യ (കുടുംബസദസ്യ, കുടുംബാംഗം) (ലോകസഭാസദസ്യ - ലോകസഭയിലെ അംഗം ka ഉറുപ്പിനര്‍ - (മക്കളവൈ ഉറുപ്പിനര്‍) ലോകസഭയിലെ അംഗം ta സഭ്യുഡു - (ലോകസഭാസഭ്യുഡു - ലോകസഭയിലെ അംഗം te
4 അംഗന - സ്‌ത്രീ, സുന്ദരി ma അംഗനെ - ഹെംഗസു, സ്‌ത്രീ ka അങ്കനൈ - പെണ്‍ ta അംഗന - അംദമൈന സ്‌ത്രീ te
5 അംഗനവാടി - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ma അംഗനവാഡി - ഗ്രാമീണ പ്രദേശഗളല്ലി സര്‍കാരദ യോജനെയഡിയല്ലി നഡെസലാഗുവ ശിശു സംരക്ഷണാ കേംദ്ര ka അങ്കന്‍വാടി - പാല്‍വാടി, കിരാമങ്കളില്‍ ഐന്തുവയതുക്കുട്‌ പട്ട കുഴന്തൈകളു ക്കു ഉണവും തക്ക കവനിപ്പും തരുവതര്‍ കു അരസാല്‍ നടത്തപ്പടും അമൈപ്പു, കു ഴന്തൈ കാപ്പകം ta അംഗനവാഡി - ഗ്രാമീണപ്രാംതല്ലോപില്ലലകോസംനിര്‍വഹിംചേബഡി (ബഡി- സ്‌കൂള്‍) te
6 അംഗരക്ഷകന്‍ - മെയ്‌ കാവല്‍ക്കാരന്‍ ma അംഗരക്ഷക - മെയ്‌ഗാവലി, മെയ്‌ഗാവലുഗാര ka മെയ്‌ക്കാവലര്‍ - മെയ്‌കാപ്പാളര്‍ ta അംഗരക്ഷകുഡു - കാപാഡടം കോസം എപ്പുഡൂ വെംട ഉംഡേ വാഡു te
7 അംഗവസ്‌ത്രം - ഉത്തരീയം, മേലാട ma അംഗവസ്‌ത്ര- ഉത്തരീയ, മേലുഹൊദികെ ka അങ്കവത്തിരം - അങ്കവസ്‌ത്തിരം, മേലാട ta അംഗവസ്‌ത്രം - ഉത്തരീയം, പൈബട്ട te
8 അംഗവികലന്‍ - അവയവങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഊനമുള്ളവന്‍ ma അംഗവികല - അവയവ ഊനവാഗിരുവ വ്യക്തി ka അങ്കവീനന്‍ - ഉറുപ്പുക്കുറൈപാടുള്ളവന്‍ ta അംഗവികലുഡു - അവയവലോപം ഉന്നവാഡു te
9 അംഗീകരിക്കുക - സമ്മതിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക ma അംഗീകരിസു - ഒപ്പികൊള്ളു, സ്വീകരിസു, മംജൂരുമാഡു, തളെയു ka അങ്കീകരിക്ക - ഒപ്പുക്കൊള്ളു, ഏറ്റുക്കൊള്ളു, ഒത്തുക്കൊള്‍ ta അംഗീകരിംചു - സമ്മതിംചു, ആമോദിംചു, ഇയ്യകൊനു, മംചൂരുചേയു te
10 അംഗീകാരം - സമ്മതം, സ്വീകാരം ma അംഗീകാര - ഒപ്പികെ(ഗെ), മംജൂരു ka അങ്കീകാരം - ഒപ്പുതല്‍ ta അംഗീകാരം - സമ്മതി, ഈയകോലു, ഒപ്പുദല, മംജൂരു, ഗുര്‍തിംപു te
11 അംഗീകാരം നേടുക - അംഗീകാരം സമ്പാദിക്കുക ma അംഗീകാര പഡെയു ka അങ്കീകാരംപെറു ta ഗുര്‍തിംപുപൊംദു te
12 അംഗുലം - ഒരു ഇഞ്ച്‌ ma അംഗുല - ഒംദുഇംചു ka അങ്കുലം - ഒര്‍അടിയില്‍ പന്തിരണ്ടില്‍ ഒരു പാകം ta അംഗുലം - അഡുഗുലോ പന്നെംഡോവംതു te
13 അംഗുലി - വിരല്‍ ma അംഗുലി - ബെരളു ka അങ്കുലി - വിരല്‍ ta അംഗുലി(ളി) - വേലു te
14 അംബരം (1) ആകാശം ma അംബര - ആകാശ ka അമ്പരം - ആകായം, വാനം ta അംബരം - ആകാശം te
15 അംബരം (2) വസ്‌ത്രം, തുണി ma അംബര - ബട്ടെ ka അമ്പരം - ആടൈ, ശീലൈ ta അബരം - വസ്‌ത്രം, ബട്ട te
16 അംബരം (3) പഞ്ഞി, പരുത്തി ma അംബര - ഹത്തി ka പഞ്ചു - പരുത്തി ta അംബരം - ദൂദി te
17 അംബഷ്‌ടന്‍ - ക്ഷുരകന്‍, അമ്പട്ടന്‍ ma അംബഷ്‌ട - ക്ഷൗരിക ka അമ്പട്ടന്‍ ta അബഷ്‌ടുഡു - ക്ഷുരകുഡു te
18 അംബാസഡര്‍ - സ്ഥാനപതി, നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ma രായബാരി - രാജദൂത, ഒംദു രാഷ്‌ട്രദിംദ ഇന്നൊംദു രാഷ്‌ട്രക്കെകളുഹിസല്‌പഡുവ നിയോഗി ka തൂതര്‍ - ഒരുനാട്ടിന്‍ പിരതിനിതിയാക മറ്റൊരു നാട്ടിര്‍കു അനുപപ്പട്ട അരസു ഉയര്‍ അതികാരി ta രായബാരി - ദൂത, രായബാരം നഡിപേവാഡു te
19 അകം (3) മുറി, അറ (തെക്കെയകം, വടക്കെയകം ma കോണെ - കൊട്ടഡി, കൊഠഡി ka അറൈ- വീട്ടിന്‍ ഉള്ളിടം ta ഗദി - ഇംടിലോപലിഅര, ഇംടിലോഒകഭാഗം te
20 അകം(1) അന്തരംഗം, മനസ്സ്‌ ma അഗ - ഒളഗഡെ, അംതരംഗ, മനസ്സ്‌ ka അകം - ഉള്ളം മനം, മനസു ta ലോനു - ലോപലിഭാഗം, മനസ്സു te
21 അകം(2) ഉള്‍ഭാഗം ma അഗ - ഒളഗു, ഒളഗഡെ, ഒളഭാഗ ka അകം- ഉള്ളിടം ta ലോപല - അംതര്‍ഭാഗം te
22 അകങ്കാല്‍ - ഉള്ളങ്കാല്‍ ma അംഗാലു -ഹെജെജയകെളഭാഗ ka ഉള്ളങ്കാല്‍ - കാലിന്‍ അടിപ്പകുതി ta അരകാലു - അരികാലു, പാദം അഡുഗുഭാഗം te
23 അകങ്കൈ - ഉള്ളങ്കൈ ma അംഗൈ - കരതള, കൈയഒളഭാഗ ka ഉള്ളങ്കൈ - രേകൈകള്‍ കാണപ്പടും കൈപ്പകുതി ta അരചേയി - കരതലു, ചേതിലോപലിഭാഗം te
24 അകത്തുക (1) വിസ്‌താരമാക്കുക ma അഗലിസു - അഗലമാഡു, വിസ്‌തരിസു ka അകറ്റു - വിരിവാക്കു ta വെഡല്‍(ലു)പുചേയു te
25 അകത്തുക (2) അകറ്റുക, വേര്‍പെടുത്തുക ma അഗലിസു - ബേര്‍പഡിസു. ബേരെമാഡു ka വേറുപടുത്തു ta വിഡദീയു - വേരുചേയു te
26 അകത്ത്‌ (1) ഉള്ളത്തില്‍, മനസ്സില്‍ ma ഒളഗെ - അംതരംഗദല്ലി, മനദല്ലി ka ഉള്ളത്തില്‍ - മനതില്‍ ta അംതരംഗലോ - മനസ്സുലോ te
27 അകത്ത്‌ (2) മുറിയില്‍, അറയില്‍ ma കോണയല്ലി ka അറൈയില്‍ ta ഗദിലോ te
28 അകറ്റുക - ദൂരെയാക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക ma അഗലിസു - ദൂരമാഡു ka അകറ്റു - നീക്കു, അപ്പുറപ്പടുത്തു ta പാരദോലു - പാരദ്രോലു, ദൂരംചേയു, തൊലഗിംചു te
29 അകലം (1) വീതി, വിസ്‌താരം ma അഗല - വിസ്‌താര, വസ്‌തുവിന അഡ്ഡളതെ ka അകലം - കുറുക്കളവു ta വെഡല്‍(ലു)പു - പാര്‍ശ്വംനുംചി പാര്‍ ശ്വാനികി അഡ്ഡംഗാ ഉന്നവിഡിവി, വിസ്‌താരം te
30 അകലം (2) ദൂരം, അകന്നിരിക്കുന്നത്‌ ma ദൂര - ഹത്തിരവല്ലദ, സമീപവല്ലദ ka തൂരം - തൊലൈവു ta ദൂരം - ദവ്വു te