1. malayalam
  Word & Definition അംബരം (3) പഞ്ഞി, പരുത്തി
  Native അംബരം (3)പഞ്ഞി പരുത്തി
  Transliterated aambaram (3)panjnji paruththi
  IPA əmbəɾəm (3)pəɲɲi pəɾut̪t̪i
  ISO aṁbaraṁ (3)paññi parutti
  kannada
  Word & Definition അംബര - ഹത്തി
  Native ಅಂಬರ -ಹತ್ತಿ
  Transliterated aambara -haththi
  IPA əmbəɾə -ɦət̪t̪i
  ISO aṁbara -hatti
  tamil
  Word & Definition പഞ്ചു - പരുത്തി
  Native பஞ்சு -பருத்தி
  Transliterated panjchu paruththi
  IPA pəɲʧu -pəɾut̪t̪i
  ISO pañcu -parutti
  telugu
  Word & Definition അംബരം - ദൂദി
  Native అంబరం -దూది
  Transliterated aambaram doodi
  IPA əmbəɾəm -d̪uːd̪i
  ISO aṁbaraṁ -dūdi

Comments and suggestions